Certyfikat przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych – CPC jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego wyznaczoną, na podstawie umowy cywilno-prawnej, jako zarządzającego transportem w danej firmie, kwalifikacji niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikaty wydaje Instytut Transportu Samochodowego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego.

Egzamin, zgodnie z nowym rozporządzeniem 1071/2009 czyli po 04.12.2011, trwa łącznie cztery godziny, po dwie godziny na każdą z części. Polega na rozwiązaniu testu oraz zadań praktycznych. Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie praktyczne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut.
Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów, natomiast z obu części łącznie należy uzyskać 60% punktów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych – dla spedytorów i przewoźników, wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy – prowadzimy szkolenia (www.koal.com.pl), których głównym celem jest przygotowanie kadr niezbędnych do funkcjonowania polskiego transportu w Unii Europejskiej oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji zawodowych CPC. Wiedza niezbędna do uzyskania certyfikatu kompetencji i prowadzenia firmy transportowej obejmuje znajomość prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, prawa pracy, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, obowiązujących norm technicznych, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy kierowców oraz regulaminów i procedur kontrolnych. Tak więc certyfikowani przewoźnicy, posiadają szeroką wiedzę, pozwalającą im na świadczenie usług transportu drogowego w sposób odpowiadający wszystkim normom a zwłaszcza normie maksymalnego bezpieczeństwa na drodze.